تعریف فشار خون

فشار خون بالا یا پرفشاری خون که گاهی به آن پرفشاری شریانی گفته می‌شود، یک بیماری مزمن است که در آن فشار خون در شریان‌ها بالا می‌رود. در تعریف فشار خون قلب مثل يك پمپ با هر انقباض خون را وارد شريانهاي بزرگ مينمايد در يك شخص بالغ طبيعي ميزان خوني که در حال استرات در هر دقيقه توسط قلب به داخل سرخرگها پمپ مي شود در حدود 5-6 ليتر ميباشد که به آن برون ده قلب ميگوئيم سرخرگ ها . سرخرگهاي بزرگ بصورت لوله هایی هستند که